Sosiale medier 

Siden 2011 har jeg jobbet med en PHD-avhandling om bruk og praksis av sosiale medier i norsk offentlig sektor. Dette vil si at jeg har forsket på sosiale medier og hvordan de brukes i organisasjoner. For å forstå hvordan sosiale medier brukes i organisasjoner – dette være for eksempel skole, universitet og/eller kommune – har jeg brukt organisasjonsforskningsperspektiver på hvordan ny teknologi tas ned og implementeres i organisasjoner.

 

Kort fortalt, jeg har gjennomført en omfattende kvalitativ studie som har analysert fire ulike case, der hovedfokuset er på hvordan fire ulike brukergrupper har brukt og fortolket en og samme teknologi – sosiale medier.

 

Den første casestudien beskriver hvordan en gruppe elever på en videregående skole bruker Facebook, Skype og YouTube til å organisere formell og uformell læring. Casestudien er et forsøk på å beskrive hvordan læring skjer på elevers premisser og hvordan de ser på egen bruk av sosiale medier.

 

Den andre casestudien er en klasseromsstudie fra en videregående skole. I over åtte måneder var jeg flue på veggen og fulgte undervisningspraksisen til en fremmedspråklærer, som underviste to klasser, en yrkesfagklasse i engelsk og en klasse studiespesialiserende i spansk. Fremmedspråklæreren kan sies å være veldig “digital”. Hun hadde et overordnet mål – å sette læreboka til siden og lage en undervisningspraksis der hennes elever skulle jobbe mest mulig i det digitale. Casestudien analyserer hvordan hun lagde en digital undervisningspraksis og erfaringene med å sette den ut i praksis.

 

Den tredje casestudien er også basert på et langvarig feltarbeid i en kommune. Her fulgte jeg en kommunal kompetansegruppe på sosiale medier – en såkalt “beta” – i ni måneder. Casestudien beskriver hvordan betas medlemmer bygget opp en forståelse av sosiale medier og hvordan man tilpasser teknologien til en organisasjons virksomhet.

 

Den fjerde casestudien beskriver hvordan en fylkeskommune avskaffet sitt gamle Intranett og implementerte ett nytt sosialt intranett, som var inspirert av å være en type “Facebook at work”. Hovedfokuset ligger på å forstå utfordringer og dilemmaer med å dele kunnskap og etablere en “delingskultur” i fylkeskommunal forvaltning.

 

Avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomiteen. Den 16. juni 2016 disputerte jeg ved NTNU og forsvarte avhandlingen. 

Her finner du avhandlingen som helhet

Her finner du kapittel 1 - Innledning 

Her finner du kapittel 2 - Metode 

Her finner du kapittel 3 - Teori 

Her finner du kapittel 4 - Casestudie 1 om elevers bruk av sosiale medier. 

Her finner du kapittel 5 - Casestudie 2 om en lærers bruk av sosiale medier på en videregående skole.  

Her finner du kapittel 6 - Casestudie 3 om en kommunal kompetanse i sosiale medier.  

Her finner du kapittel 7 - Casestudie 4 om et fylkeskommunalt sosialt intranett. 

Her finner du kapittel 8 - Konklusjon og forskningsbidrag. 

Her finner du referanser jeg har brukt. 

Avhandlingen er skrevet på engelsk. 

Her finner du PP-presentasjon fra prøveforlesningen. Denne er på engelsk.  

Her finner du en PP-presentsjon som oppsummerer funn fra avhandlingen. Denne er også på engelsk.

 

  • Haugsbakken. H. (2016). “To Listen, Share, And To Be Relevant” - Learning Netiquette By Reflective Practice. Paper accepted to be presented at the HCC12 12th IFIP TC9 Human Choice and Computers Conference, 7th-9th Sept 2016, Manchester, England.

 

  • Haugsbakken, H. (2014). Connecting Social Capital by Social Media. In K. Kimppa, D. Whitehouse, T. Kuusela, & J. Phahlamohlaka (Eds.), ICT and Society: 11th IFIP TC 9 International Conference on Human Choice and Computers, HCC11 2014, Turku, Finland, July 30 – August 1, 2014. Proceedings (pp. 15-26). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

 

 

  • Haugsbakken, H. (2014). The Student Learning Ecology. In Brinda, T., Reynolds, N., Romeike, R., Schwill, A., Key competencies in informatics and ICT, July 1st to 4th, 2014. Proceedings (pp. 151-169), University of Potsdam, Universitätsverlag Potsdam.

 

  • Haugsbakken, H. (2014). What is “it”; The Sensemaking of Social Media in a Norwegian Municipality. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU: Trondheim. 

 

 

  • Haugsbakken, H. (2013). The Refuseniks of Blogging. Paper presented at the 10 World Conference on Computers in Education, July 2-5, 2013; Toruń, Poland.