Forsøk i skolen

 

Jeg har bidratt på prosjekter som har undersøkt forsøk med leksehjelpordninger, utvidet skoledag, og 2. fremmedspråk: 

 

"Prosjekt leksehjelp", fra 04.2007 - 08.2008. Nasjonal evaluering gjennomført på oppdag for Utdanningsdirektoratet. Jeg gjorde dette arbeidet da jeg jobbet i SINTEF. Prosjekt leksehjelp var et toårig, nasjonalt utviklingsprosjekt med hensikt å prøve ut ulike organiseringer av leksehjelpordninger i skolen og frivillige organisasjoner. Evalueringen hadde som intensjon å vurdere implementering, organisering, måloppnåelse, læringsutbytte og sosial utjevning. Gjennomført kvalitativ og kvantitativ datainnsamling, også gjort analyser av nevnte type data. Jeg har vært medforfatter på en delrapport, samt prosjektets sluttrapport:

 

Haugsbakken, H., Molden, T. H., Valenta, M., & Buland, T. (2009). Leksehjelp - ingen tryllestav?: Sluttrapport fra evalueringen av prosjekt leksehjelp.

SINTEF Teknologi og samfunn: Trondheim.

 

Haugsbakken, H. & Buland, T. (2007). Leksehjelp – hjelp til dem som trenger det? Delrapport 2 fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp.

SINTEF Teknologi og samfunn: Trondheim.

 

"Forsøkene med utvidet skoledag", fra 11.2007 til 06.2008. Evaluering gjennomført på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Jeg gjorde dette arbeidet da jeg jobbet i SINTEF. Nasjonalt forsøk i grunnskolen som inkluderte timeutvidelse fra 1. til 4. trinn blant et utvalg skoler, samt fokus på skolemat, fysisk aktivitet og leksehjelp. Evalueringen vurderte erfaringer med ulike former for organisering og læringsutbytte, samt forsøkets potensial å være sosialt utjevnende. Gjennomført kvantitativ og kvalitativ datainnsamling, med hovedansvar for gjennomføring av prosjektets breddeundersøkelse. Prosjektmedarbeider i evalueringen, samt medforfatter på prosjektets underveisrapport og sluttrapport:

 

Bungum, B. & Haugsbakken, H. (2008). Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag

SINTEF Teknologi og samfunn: Trondheim.

 

"Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk", fra 10.2010 til 02.2011. Evaluering gjort på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Jeg gjorde dette arbeidet da jeg jobbet i SINTEF. Prosjektet var et oppdrag som evaluerte implementering, læreplan, motivasjon og holdninger blant elever, og fagdidaktiske problemstillinger. Jeg hadde rolle som prosjektmedarbeider og jobbet på dette en kort tid da jeg jobbet i SINTEF. Jeg gjennomførte intervjuer og utviklet spørreskjema.