Lærerutdanning og praksisopplæring

 

Jeg har bidratt på prosjekter som har undersøkt studiekvalitet i lærerutdanningen og praksisopplæringen:

 

Gnist, studiekvalitetsundersøkelsen, fra 01.2010 til 02.2011. Prosjektet undersøkte studiekvaliteten blant fire målgrupper i landets lærerutdanninger; lærerstudenter, lærerutdannere, praksislærere og skoleledere, gjort på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Jeg gjorde dette arbeidet da jeg jobbet i SINTEF. Det ble gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse og fokusgruppeintervju ved et utvalg lærerutdanningsinstitusjoner. Prosjektet hadde som målsetting å utvikle indikatorer for god studiekvalitet i lærerutdanningen. Min rolle var prosjektmedarbeider og jeg gjennomførte intervjuer og utviklet spørreskjema. Medforfatter på en rapport:

 

Finne, H., Jensberg, H., Aaslid, B.E., Haugsbakken, H., Mathiesen, I.H. & Mordal, S. (2011), Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer. SINTEF Teknologi og samfunn: Trondheim.

 

"Praksislæring og partnerskapsmodeller i lærerutdanningen", fra 07.2008 til 08.2008. Litteraturstudie gjennomført på oppdrag fra Program for lærerutdanning ved NTNU, som del av "PIL-Prosjektet". Jeg gjorde dette arbeidet da jeg jobbet i SINTEF. Prosjektet hadde som intensjon å kartlegge forskning på praksisopplæringsmodeller i lærerutdanningen, med spesielt fokus på partnerskapsmodeller i skolen. Min rolle i prosjektet var medarbeider. Jeg gjennomførte søk i forskningslitteraturdatabaser og bidro i rapportskrivingen. Medforfatter på en rapport: 

 

Teige, B. K., Dahl, T., Buland, T. A., & Haugsbakken, H. (2008). Praksislæring og partners-kapsmodeller i lærerutdanningen i England, Wales, Finland og Norge. SINTEF Teknologi og samfunn: Trondheim.